AMC Dental Care
H.Ranfaru, Nirolhu Magu, K.Male'
(960) 300-5610